V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t  ---  2 0 2 0 ---  D o p p e l
  Datum 1 2 3 4 Erg. Summe h.Spiel h.Serie Schnitt Team Ø Gesamt
Faltermeier, Robert 12. Mrz. 225 188 208 178 799 799 225 799 199,75 170,50 1364
          0            
Mathe, Thomas 12. Mrz. 143 124 134 164 565 565 164 565 141,25    
          0            
            0 0 0 0     0
          0            
            0 0 0 0      
          0            
            0 0 0 0     0
          0            
            0 0 0 0      
          0            
            0 0 0 0     0
          0            
            0 0 0 0      
          0            
            0 0 0 0     0
          0            
            0 0 0 0      
          0            
            0 0 0 0     0
          0            
            0 0 0 0      
          0            
            0 0 0 0     0
          0            
            0 0 0 0      
          0            
            0 0 0 0     0
          0            
            0 0 0 0      
          0            
            0 0 0 0     0
          0            
            0 0 0 0      
          0            
            0 0 0 0     0
          0            
            0 0 0 0      
          0            
R a n g l i s t e       VM-Doppel  2020
Rang Team Spiele Pins Schnitt Schnitt
Spieler.1
Schnitt
Spieler 2
1 Faltermeier, Robert     & Mathe, Thomas   8 1.364 170,50 199,75 141,25
2 0     & 0       0 0      
3 0     & 0       0 0      
4 0     & 0       0 0      
5 0     & 0       0 0      
6 0     & 0       0 0      
7 0     & 0       0 0      
8 0     & 0       0 0      
9 0     & 0       0 0      
10 0     & 0       0 0      
Platz 1 - 4 sind für das Finale qualifiziert