V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t --- 2 014 --- D o p p e l
1 2 3 4 Erg. Summe h.Spiel h.Serie Schnitt Team Ø Gesamt
Greger Mike 163 221 172 214 770 1536 221 770 192,00 191,38 3062
215 198 215 138 766            
Gehrmann Jürgen 182 229 211 159 781 1526 229 781 190,75    
169 222 165 189 745            
Lang Jakob 128 168 180 198 674 1334 198 674 166,75 187,38 2998
149 188 141 182 660            
Mathe Thomas 209 233 206 207 855 1664 246 855 208,00    
193 170 246 200 809            
Burghardt Mario 236 149 161 203 749 1526 243 777 190,75 192,31 3077
243 193 204 137 777            
Krebs Olaf 193 174 180 220 767 1551 220 784 193,88    
183 198 193 210 784            
Egger Michael 163 160 144 148 615 1351 212 736 168,88 160,38 2566
178 173 212 173 736            
Langegger Robert 144 145 157 145 591 1215 173 624 151,88    
154 157 173 140 624            
Krois Franz 214 147 189 194 744 1462 214 744 182,75 179,81 2877
160 185 182 191 718            
Pfeifer Peter 158 193 180 144 675 1415 211 740 176,88    
211 177 166 186 740            
Mutz Anton 170 214 193 204 781 1579 224 798 197,38 202,25 3236
183 224 204 187 798            
Hannemann Roland 200 240 204 183 827 1657 240 830 207,13    
232 182 214 202 830            
Mayer Wolfgang 171 198 189 182 740 1365 198 740 170,63 175,56 2809
162 183 139 141 625            
Hannemann Ingo 191 183 191 174 739 1444 191 739 180,50    
186 167 175 177 705            
Schmid Ernst 189 173 166 158 686 1338 210 686 167,25 176,56 2825
154 155 133 210 652            
Wittmann Fritz 199 196 234 156 785 1487 234 785 185,88    
163 157 193 189 702            
          0 0 0 0 0
        0            
          0 0 0 0    
        0            
          0 0 0 0 0
        0            
          0 0 0 0    
        0            
R a n g l i s t e VM-D 2014
Rang Team Spiele Pins Schnitt Schnitt
Spieler.1
Schnitt
Spieler 2
1 Mutz Anton   & Hannemann Roland   16 3.236 202,25 197,38 207,13
2 Burghardt Mario   & Krebs Olaf     16 3.077 192,31 190,75 193,88
3 Greger Mike   & Gehrmann Jürgen   16 3.062 191,38 192,00 190,75
4 Lang Jakob   & Mathe Thomas   16 2.998 187,38 166,75 208,00
5 Krois Franz   & Pfeifer Peter     16 2.877 179,81 182,75 176,88
6 Schmid Ernst   & Wittmann Fritz   16 2.825 176,56 167,25 185,88
7 Mayer Wolfgang   & Hannemann Ingo   16 2.809 175,56 170,63 180,50
8 Egger Michael   & Langegger Robert   16 2.566 160,38 168,88 151,88
9 0   & 0       0 0
10 0   & 0       0 0
Platz 1 - 4 sind für das Finale qualifiziert