V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t --- 2 0 0 8 --- D o p p e l
1 2 3 4 Erg. Summe h.Spiel h.Serie Schnitt Team Ø Gesamt
Simon Knöferle 157 166 159 180 662 1323 200 662 165,38 162,00 2592
  200 150 155 156 661            
Jürgen Gehrmann 161 167 179 132 639 1269 179 639 158,63    
  167 152 161 150 630            
Burghard Fredy 199 226 185 177 787 1568 227 787 196,00 184,00 2944
  172 198 227 184 781            
Mayer Wolfgang 147 165 154 166 632 1376 203 744 172,00    
  160 184 203 197 744            
Schmid Ernst 159 156 178 147 640 1256 183 640 157,00 180,31 2885
  168 130 135 183 616            
Wittmann Fritz 205 179 163 171 718 1629 246 911 203,63    
  227 213 225 246 911            
Thomas Horst 204 238 172 186 800 1558 238 800 194,75 179,31 2869
  188 208 182 180 758            
Ott Michael 188 189 199 146 722 1311 199 722 163,88    
  149 146 137 157 589            
Huber Hans 179 170 203 215 767 1551 215 784 193,88 187,19 2995
  203 211 190 180 784            
Zorn Andreas 202 192 131 169 694 1444 205 750 180,50    
  205 195 160 190 750            
Greger Mike 204 241 234 194 873 1794 241 921 224,25 195,50 3128
  213 236 237 235 921            
Pfeifer Peter 154 193 178 147 672 1334 202 672 166,75    
  158 145 202 157 662            
Härpfer Klaus 185 172 203 211 771 1522 213 771 190,25 199,94 3199
  201 213 178 159 751            
Krebs Olaf 181 230 161 183 755 1677 285 922 209,63    
  190 212 285 235 922            
Hannemann Roland 192 256 233 203 884 1622 256 884 202,75 197,44 3159
  193 182 185 178 738            
Diebel Thomas 204 256 185 184 829 1537 256 829 192,13    
  176 169 171 192 708            
R a n g l i s t e VM-D 2008
Rang Team Spiele Pins Schnitt
1 Härpfer Klaus - Krebs Olaf   16 3199 199,94
2 Hannemann Roland - Diebel Thomas 16 3159 197,44
3 Greger Mike - Pfeifer Peter   16 3128 195,50
4 Huber Hans - Zorn Andreas   16 2995 187,19
5 Burghard Fredy - Mayer Wolfgang 16 2944 184,00
6 Schmid Ernst - Wittmann Fritz   16 2885 180,31
7 Thomas Horst - Ott Michael   16 2869 179,31
8 Simon Knöferle - Jürgen Gehrmann 16 2592 162,00
Platz 1 - 4 sind für das Finale qualifiziert